Блаже Конески за Јован Котески (1972)

БЛАЖЕ КОНЕСКИ

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА ВО МЕДИТЕРАНСКАТА СФЕРА (1972)


На повeќе места сме можеле да го сретнеме тврдењето дека македонската поезија претставува поезија од медитерански тип. Иако по тоа останува потребата да се уточни што го карактеризира тој тип како таков, веќе самата импресија не е без значењe. Таа не’ води кон прашањето за улогата на една културна ареа или сфера во моделирањето на обликот на дадена литература. Не подлежи на сомнение дека Медитеранот носи ред карактеристики на една посебна културна сфера, создадена по долг историски развиток во рамките на државните формации што го опфаќале овој дел на светот. По Римската империја и нејзините наследници, Византија и Западното царство, на двете крајни крила на овој простор, на Балканскиот и Иберискиот полуостров, се напластило и силното влијание на исламската цивилизација.

Кон прашањето за тоа до колку македонската поезија се одликува со карактеристики што произлегуваат од една таква подлога можеме да пристапиме од посебен аспект, земајќи ја предвид резултантноста на воздејството од литературите на овој простор врз нејзиниот развиток. Една видлива компонента претставува воздејството на шпанската поезија, особено преку Лорка.

Не е ни најмалку тешко да се сети присуството па Лорка не само во одделни стихови и во изборот па одделни мотиви, ами и во структурата на цели песни, каква што е оваа од Јонче Котески, еден од најистакнатите современи македонски поети:

Каде си во Долот?
Стебло до стебло,
сега си срасната
со коренот.
Како ковано сребро,
спагата ги впива зраците
не за долго.
Твоите коси — црни лесни
ги мамат ветриштата,
не за долго.
Очите ти се свртуваат
кон небото,
прстите немо шумат,
дланките во зелена чоја
мируваат.
Не за долго.
По твоето тело
како по празно корито
ќе потечат пролетни
водги,
не за долго.
Ти си тврда и спокојна, ти ги разделуваш зорите
и горите,
но не за долго!

(„Сенки", Современост, Скопје 1972, стр. 8)

Повеќе успешни македонски песни го афирмираат овој образец што отворал нови можности за исказот, наспрема оние што би се откриле со трансформација на веќе познатите, наследени модели. Ќе забележиме притоа дека не било секогаш и кај секого ни потребно поблиското познавање на Лорка и на другите Шпапци, бидејќи може да се работи и за посреден резонанс на постапка еднаш усвоена и проверена.

Суштествено е токму тоа што воздејството на Лорка не останува во границите на индивидуалниот опит на одделни македонски поети, ами го побудува дејството па цела една поетика, со која доаѓаат до израз и ред автохтони елементи. Такво нешто може да се очекува тогаш кога зад контактот со туѓа поезија се открива сродно воспремање на светот при цел ред заеднички елементи во традицијата, т.е. кога подлогата значи припадност кон една културно историска сфера. Дури и да не дојде до израз во дадено време контактот меѓу две литератури во рамките на таква сфера, можат да се очекуваат слични резултати во нивниот развиток со оглед на комбинирањето на она што е општо во традицијата со новите стимули кои произлегуваат од исти центри на изразита културна радијација. Од една ваква гледна точка може да се тврди дека воздејството на Лорка го забрзало откривањето на тоа што го барала веќе самата македонска поезија.

Образецот што го прикажавме со убавата песна па Котески, а кој не води до постапката на Лорка, овозможува меѓу другото послободен пристап коп користењето па елементите од традицијата, претставена пред се’ во македонската народна песна. Ослободувањето од сугестивноста на некои формални својства на таа песна дава до толку поголема можност за активирање на оние елементи од наследството што можат резултантно да учествуваат во повеќе стилски синтези. Така образецот послужува да се вклучат и таквите традиционални елементи во приоднесот на обновуваната поетската експресија.....

За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!