Науме Радически за Јован Котески (1990)

Науме Радически

ПОЕЗИЈА НА СТРАСТ И СУПТИЛИТЕТ

Јован Котески, “Сончева белегија”, Мисирков, Битола 1990


Поезијата на Јован Котески, бездруго, е една од најзначајните појави во современата македонска поезија. Се работи за поет кој уште со својата појава со 50 – тите години и, особено со неговите први книги (“Насмевка пред зорите” и “Земја и страст”) не само што го откри својот редок талент, туку зазеде и свое автентично во македонскиот поетски хор, а пред се’ во редот на поетите од генерацијата која се афирмира и се потврди во таа деценија. Поетот Котески до денес има поминато околу четири децении творечка развојност. Тоа се децении на негување како на сопствената лирска вокација, така и на националниот поетски и јазичен супстрат, но и децении во кои поетиот ги проширува, ги продлабочува и ги нијансира своите инспиративни сфери. За тоа време Котески има создадено петнаесетина книги поезија, а секоја од тие книги е посебна и неодминлива алка од неговиот поетски опус.

Низ овие редови претставуваме едно од најновите остварувања на Јован Котески – поетската книга “Сончева белегија”. Во збирката се поместени шеесетина песни, поделени во пет циклуса: “Жени”, “Светлината на окото”, “Мајдан”, “Глутница” и “Совпаѓање”. Како поезија која е настанувана по книгите “Полилеј”, “Плодови” и “Тапија”, овие песни, секако, сами за себе не се во толкава мера она што би можеле да да го определиме како нова поетска фаза на авторот. Тоа произлегува најмногу од фактот што паралелно или скоро истовремено поетот се јавува и со други поетски текстови. Тоа се збирките песни “Живожарица” и “Морници”, со кои “Сончева белегија” меѓусебно се надградува и надополнува врз квалитативни претпоставки. Овие неколку остварувања на Котески, кои се појавија набрзо едноподруго, можеме да ги сметаме како надоврзувачки, како надополнувачки, како доречувачки поетски текстови, во однос на неговата целокупна досегашна поетска дејност. Тие се надвоврзуваат пред с# на “Хераклеја” (1978) и од неколкуте следни објави. Во поезијата на Ј. Котески, всушност, како и да нема попрецизно одредени поетски фази. Сите негови книги, сите негови остварувања се алки од еден синџир, кој, бездруго, не е еднолинеен. Овој поет, имено, постојано ја создава, досознава, пресознава, надополнува и надоградува својата единствена книга лирика.

Поет по вокација, роден поет како што вели, и во песните “Сончева белегија” Јован Котески е не само незаинтересиран, туку и независен од било какви поетики и модернизми. Но, кај него тоа не е недостаток, туку висока препознатливост на оригинален и автентичен творец, веќе првите страници од книгата се средба со лирика во која бликаат врутоците на ретки и исклучително суптилни поетски флуиди. Во прашење е најпрво потрага по убавото, црвената нишка во поезијата на Котески с# од неговите први појави. Овој поет има исклучително суптилен, и чувствителен и страствен однос кон формите. Формите и чувствените опсесии кај него се флуиди кои во секоја песна или целина од стихови се допираат и се прелеваат во безброј и секогаш успешни нијанси.Ова се однесува особено на песните од циклусот “Жени”, со кои можеме да речеме дека поетот уште еднаш го повторува својот резултат од “Хераклеја”. Но, овде, во овие песни го немаме одблесокот од мраморното достоинство на антиката. И поетските идеи, и поетските слики во овие песни се поблиски до нас, понаши, посекојдневни. Отсуството на посегање, како и на позабележлива универзализација, секако, ги разликува од поевќето песни во “Хераклеја”.

Од некои целини од “Сончева белегија” опсесиите со убавото се надополнуваат и се испреплетуваат сон поетовите повторни посегања кон митските, кон рефлексивните поетски опсервации. Митските белези се сретнуваат во некои од постарите книги на Котески, како во “Злодоба”, “Тежина” или “Сенки”, а трегите на позабележлива рефлексија во неговите (условно) средишни остварувања, како во “Хераклеја”, “Поморија”, “Бденија и сновиденија” и “Полилеј”. Во овој творечки период на Котески, пак, поконкрето во оваа книга, митските и рефлексивните опсервации неретко се обоени уште и со едно самосвојно поетско чувство за астралното. Сето тоа е посебно забележливо во песните од циклусите “Светлината на окото” и “Мајдан”. Песната “Одзив”, на пример, го посведочува овој поет не само како создавач и пресоздавач на конкретни рефлексивни состојби, туку и како битие кое е неодминливо присутно и во самиот резултат на создавањето, односно во песната. Спомнатава песна е кратка, па тоа ни дозволува да ја пренесеме во целост:

“Меѓу светлината на Окото
и светлината на Сонцето
јас не сум дораснат
да ја одиграм улогата на пленик.

Мојот живот се преточува
само кон внатрешноста,
сличен е на разбудена пештера
одзивот со одзив на мени.”

Не помалку интерсени во таа смисла се и песните како “Вазна”, “Ризница”, “Координата” и уште некои други. Тоа се главно над нашата реалност, што ни се чини дека не беше својствено за неговата досегашна поезија. Во допир со овие опсесии и стиховите од песната “Бездна”, сведоштво за поетовото чувство на релативноста, на минливоста што ја следи физичката егзистенција. Веројатно највистинското прашање за постоењто, пак, Котески си го поставува во песната “Прашања”, која влегува во кругот на малку погоре споменативе песни.

Забележителни иновации и резултати Јован Котески постигнува и во оние текови на неговото пеење кои се во еден поопиплив контакт со секојдневието. Се чини дека тие доминираат во песните од двата крајни циклуса, во “Глутница” и “Совпаѓања”. Делничноста насликана често и низ иронично – саркастична обоеност, но не и без свест за нивната опстојувачка креативност, се препознава веќе во стиховите од првата од овие песни, во онаа само навидум “Наивна песна”, како што е насловена. Но, забележливо е дека и во песните од овие два циклуса имаме не само елементи, туку и сцени и студии на и за убавото и, посебно, проблесоци на рефлективното.
И со едните и со другите погоре истакнати текови, а без да се заборава уште и мошне сложениот систем на симболи, и оваа книга на Јован Котески резултантно се вградува не само во неговата богата поетска продукција, туку и во најновите текови на современата македонска поезија пошироко.

За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!