Илија Карајанов за Јован Котески (1991)

Илија Карајанов

ДРАМАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СОМНЕВАЊА


Јован Котески: “Морници”, “Наша книга”, Скопје, 1991

Новата збирка поезија на македонскиот поет Јован Котески претставува кохерентен поетски ракопис што ги открива трауматичните бранувања на поетовата душа. темата на ова дело беше најавена преку песната “Бројки за споредба” од претходната авторова книга “Живожарица”. Откривајќи една чудна, невообичаена коинциденција меѓу животот и литературата Котески со еден есенцијален јазик преку имагинарен дијалог со своите деца ни ги предочува согледбите кои “се римуваат” како таинствено писмо на човековите успенија, поревања и самоиспитувања:

“БРОЈКИ ЗА СПОРЕДБА

На моите деца Васил и Јасна

Во време на робијата
мојот затворенички број беше: 6412

Во Хомеровата “Илијада”
стихот 6412 гласи:
“Сега за татко ви ваш
ќе ја платите грдата грешка”.

Понекогаш нештата
во времето и во просторот
се римуваат и без наша волја.
Што се може.”

Познатиот писател Вацлав Хавел, кој бил осуден на затвор, во своето дело “Писма до Олга” ги поставува прашањата за човековата слобода, за тоа како човекот го доживува губењето на слободата и што е тоа што на човекот во затворот најсуштински му недостига:

“Имено, тоа ни оддалеку не е само неговиот дом со сите човечки и материјални вредности кои го прават него – тоа е само составен дел од некаков поширок и покомплексен губиток: тој наш ‘егзистенцијален дом’ е во одредена смисла ‘само’ конкретна последица на нашиот избор – овде, меѓутоа, не недостига само овој резултат, туку и самата можност на изборот”.

Поетот Јован Котески во збирката “Морници” се обидува да одговори на прашањето што претставува слобода и како се чувствува во моментите кога слободата за него не е само наслутен хоризонт. Поетот трага по “зрнце слобода”, буден сонува “женско тело и слобода “, ги брои минутите и часовите, а “мислата за слобода гори”. Во борбата за освојување на слободата поетот не е беспомошен, зашто тој негов чин е истовремено и борба против злото, против лицемерието, денунцијантите, против политичкиот терор и еден идеолошки концепт издигнат на ниво на институција. И кога се чини дека нема излез од таинствениот лавиринт, и од деновите на длабока депресија, и во часовите на една неминовна резигнација, и кога во поетовата душа се населуваат мори и морбидни сонови, тој губењето на слободата го доживува како можност за борба со себе и потреба да извојува победа во себе. И во грозоморните мигови кога поетот ги преиспитува границите на својата издржливост, и во миговите кога биле уништувани неговите сонови и верби во еден подобар свет, тој, иако ставен на најтешки искушенија, наоѓа сили да проговори за естетските вредности на животот:

“Нагонот за убавото е посладок
од корка леб.”
(“Фотографија”)

“Заспаното повторно се буди
среде природата се обликува
во оган,
открива совршена убавина од искри.”

(“Искри”)


Што значи вербата во убавината? Дали таа верба не ги открива поетовите пориви повторно да се освои слободата, онака како што се освојува силниот збор и вистинскиот живот?

Поетот Котески во процесот на трагање по вербата во човекот, во песната, во слободата и во животот, ја испишува драмата на својата опстојба и драмата на свиоте сомневања. Таа драма минува низ нови искушенија и сложени состојби на духот. Таа драма што се доживува како “колективен човечки делириум” (Кундера) има свои морничави внатрешни конфликти и катарзи, плими и осеки, илузии и кошмари, сономорја и безнадежност, но и простори на Верба и Надеж. За поетот Јован Котески “поезијата е облик на постоење на правдата” (Еткинд).

Во поетовата совест се пробудува една Вистина која го потресува неговото битие до дно. Тој знае дека треба да се премостат понорите и да се победи пеколот во човекот. Во него се пробудува песната со животодавна сила и прометејска моќ и таа се доживува како крик во ноќта и протест против мрачните подземни сили и човековиот раскол. Котески изградил своја Вистина за човекот и светот, Вистина за слободата на духот и имигрираните лазурни хоризонти и најпосле, Вистини за бескрајните и тајновитите лавиринти на животот. За него поезијата е повеќе етичка, отколку естетска определба. Неговите песни се истовремено и протест и повик за Надеж, драматичен чин на една пробудена совест и глас на големата човечка духовна слобода.

АНГЕЛОТ – СПАСИТЕЛ


“Дали светот е подруг
од оној што го гледаме?”
- прашува осамениот поет.

- Подруг е! –

Не е така с# црно, помислува затвореникот
оптегнат на гола штица,
додека му ја предава душата на сонот
телото му е избраздена сува земја
прелетана од ноќен ќукален.

И тогаш помислува, не без причини,
дека една шурка налик на славопејка
тече по челото на Ангелот – Спасител,
додека во ќелијата се згустува тишина
тој ја згустува својата брежна мисла.

По правило, меѓу две високи планини
има една Голема Порта отворена
низ која минало нашето детство
со шарено знаменце незаборав.

Сонот н# води до неможните предели
на она што го има, што се гледа,
ако сликите на сонот се вистина
нека ти се множат на оној свет!

Како истоштена гладна кучка
душата наутро се прибира во телото,
затвореникот ги оптега нозете, гледа
некој му ги испогазил шарените цвеќина!

Озрачен од поројните морници
осудениот дознава дека
во целината на постоењето, сепак,
има нешто што потиснува и уште подалеку
од ѕвездената бездна…Се уверува
дека има рај во жуборењето на изворот,
во ладовината под дабот,
во сечилото на молњата;
дека рајот е меѓу две зажарени тела
превртени в трева со страст за рожба.
Со нова принова во земниот рај
тие го осмислуваат Универзумот
И се пробиваат уште подлабоко
низ светлите и темни коридори…
Белата вода од изворот
тече наспроти моите илузии
за ништожношта на светот, Боже!

За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!