Веле Смилевски за Јован Котески (1981)

Веле Смилевски

ПОМОРИЈА
(1981)

По мотивско – тематските и стилските ознаки песните од “Поморија” се блиски со песните од стихозбирката “Хераклеја” (1978) во која поетската визија допре до длабоките пластови на времето за да го открие, низ сликите од древноста, нејасниот “ракопис” на вековите и да го реконструира во поетско писмо. Во “Хераклеја” поетот пееше за минливоста, но суштината на тие песни го изразуваше верувањето во животот и неговите вредности и исконското и длабоко доживување на убавините на човечкото бесконечно патување низ времето. Во основата на тие песни беше сознанието дека убавината треба да се доживее за да го добие своето вистинско значење, да се осмисли, та оттука, една од “блажествените илузии” на поетот е да го доживува минатото време на човечкиот устрем кон височините како сопствено време зашто, како што вели еден стих во “Поморија” “сето предание е само здивот што се има.” На тој начин минатото е подигнато на степен на оживеана стварност, а песната е простор за идентификација на поетот во универзумот оти таа ги соединува хоризонтите на сите времиња и на сите простори.
Во “Хераклеја” и во еден добар дел од песните во “Поморија”, пред се’ во песните за Помпеја, Котески посегнува кон егзотиката на минатите времиња за да ја долови суштината на егзистенцијалните прашања кои се исконски и кои до денес ни малку не изгубиле од острината на своето значење.

“Од тебе почнува тебе ти се враќа
згреши Оче
што ја мереше длабочината
на тоа место во тој час
кога преплави синевината –
онаа птица на чии крилја
веќе се одмараа нашите телеса”.

Со овие стихови започнува “Поморија” во кои синевината е оној апстрактен простор на песната, оној “бескрај во мојот крај”, како што во една друга песна ќе напише поетот.
Есните од “Поморија”, во кои на своевиден начин се мешаат стишени елегични и химнични тонови, носта знаци на една далечна, заборавена молитва на светот што се вага на “бденија и сновиденија”. Во нив поетската имагинација најчесто се движи во концентрични кругови, исполнувајќи ги стиховите со асоцијации кои треба да не’ убедат во конкретноста на мотивот: морето – како симбол и метафора што мами “кон отворено”, но и како реален отслик на медитеранско поднебје, поткрепен со одредени топонимски ознаки; и Помпеја – фиксирана врз пејзажите или амбиенталните детали на древните остатоци врз чии мермерни белини останал, како наследство на идните поколенија, здивот на одминатите времиња.
“И митот не е веќе мит” ќе напише Јован Котески во една од своите песни инсистирајќи на она што веќе го рековме: на минатото време како на оживеана, осовремена стварнсот. Но во неговите песни на места ќе го наѕреме и далечниот, митски лик на тоа минато. Најчесто поетот таквата митска суштина ја допира и ја изразува преку “реконструкција” на материјата во складни, прецизни поетски слики што не’ потсетуваат на зачуваните мозаици во археолошките ископини: “Жената што има боска / еленче дои ко дете”. Поетот пее и за “Везув кој како молзница млада / врз боска лежи тешка”. Во стиховите се среќава една усвитена, течна, магматска состојба (“разлеани течни мермери”, “тела налик на живо сребро”, “хаос што се топи”), состојба на поместување што асоцира на судбинската катаклизма на древната Помпеја. Станува збор за елементи со кои дел од песните во “Поморија” се песни полимпсести, песни во кои аромата и пораките на минатите времиња се преплетуваат со современите егзистенцијални преокупации, се надополнуваат и на своевиден начин го дијагностицираат она што го нагризува светот, што ја навестува злокобната поморија.

Во песните на Котески можат да се насетат одговорите на дел од егзистенцијалните прашања што се нивна преокупација. Оваа констатација се однесува на песните што претендираат на згуснати поетски пораки. Меѓутоа, во “Поморија” во предоминација се песните кои се остварени исклучиво на просторот на своите лирски алузии во кои голем број од прашањата остануваат отворени. Јован Котески им припаѓа на оние поети кои свесно прибегнуваат кон еден вид пеење во кое се изразува респект кон “иницијативата на зборовите” (Маларме), зашто поетот, како што вели Арнолд Хаузер “мора да се дозволи да го понесе матицата на јазикот, спонтаното нижење на сликите и визиите”. Димитар Митрев одамна напиша дека Јован Котески е поет на “изворната инспирација”, “лиричар на виталистичКиот занес”, кој ја следи “живата содржина” на своето “елементарно доживување”. Во овој контекст треба да се одбележи дека во новите песни Котески настојува да го задржи првичното доживување, изразувајќи го низ посмирени тонови, спонтано и ненасилено, па оттука песната најчесто е ненаметлива и во својата ненаметливост сигурно во себе, податлива за непосредна комуникација и сугестивна. Во основата на песната е сликата во чие симболичНо значење се открива нејзината филозофска содржина. Јасно е дека за Јован Котески не може да станува збор како за поет на интелектуални синтези, меѓутоа, ова прашање може да биде мошне индикативно за една поширока расправа во однос на (не) – интелектуалната поезија токму врз примерот на неговото творештво, како што може да биде интересно прашањето што би го иницирал фактот за лоцираноста на неговата поезија на раскрсницата меѓу традиционалното и модерното. За второво дотолку повеќе што песните од “Хераклеја” и “Поморија” означуваат една нова фаза од творечкиот развој на Јован Котески чии координати во неговото досегашно творештво беа само парцијално зафатени. Всушност, во двете најнови стихозбирки на Котески дефинитивно се напуштени пределите на рустикалниот свет и фолклорната инспирација. Во нив ретки се стиховите како “в пазува на робја – синџир нем” и “вез на бело платно: афион и тутун” кои ќе потсетат на поранешното творштво на Котески во кое се чувствуваше социјалниот акцент и влијанието на народната поетика.

Во “Поморија” има песни што се вбројуваат меќу најуспешните на овој поет, како што има и послаби, просечни песни, песни кроки кои повеќе ја имаат функцијата на поврзувачки нишки во интегрирањето и заокружувањето на поетскиот свет. Меѓутоа се чини дека е побитно да се истакне впечатокот што оваа стихозбирка го остава како целина. Имено, “Поморија” го потврдува уверувањето што го предизвика “Хераклеја”: дека новите песни на Јован Котески на нов начин ја осветлуваат неговата поетска личност.

Веле Смилевски

За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!