Allen Ginsberg about Jovan Koteski in 1986 - from a chronicler of Skopje, Danilo Kocevski - in Macedonian (2011)


In 1986 Allen Ginsberg was awarded the Golden Wreath by the Struga Poetry Evenings International Poetry Festival as the second American poet since W. H. Auden. After the closing of the festival, he visited the Macedonian capital Skopje and was asking about the destiny of the  Macedonian poet Jovan Koteski, at the time serving his prison term in Skopje's prison Idrizovo, as a political prisoner.

Here is an account of the events written by the chronicler of Skopje, Danilo Kocevski (1947). The text was published 26.08.2011 in Macedonian in the journal "Vest".


Allen Ginsberg 1985 (from Wikipedia)26.08.2011, 15:31
„Вест“

СКОП­СКИ ЛЕГЕНДИ


Зна­е­те ли дека славната бит - генерација го посети Скопје?
Пи­шу­ва Данило Коцевски

Слав­на­та американска бит-генерација го посети Скопје. Најпрвин неј­зи­ни­от гуру Ален Гинзберг, во 1986 година, а потоа и Боб Дилан во 2010 го­ди­на. Иако Боб Дилан како помлад не спаѓа во основачите на групата, но по ду­хот на своето творештво, музиката и особено стиховите, тој следи некои од основните идеи на ова движење. Особен почитувач е на делото и лич­нос­та на Гинзберг, со кого го поврзува блиско пријателство. Пред кон­цер­тот во Скопје, кружеа најразлични приказни за ексцентричното од­не­су­ва­ње и барањата на славниот Дилан. Ги одбегнува новинарите, не сака да кон­так­ти­ра со никого, освен со организаторите. Повлечен во една таква изо­ла­ци­ја, навестува дека веднаш ќе си замине по концертот. Сепак, ус­пе­ав­ме да воспоставиме контакт со него, по долгото планирање како да се ос­тва­ри средба со него. И навистина, Боб Дилан паднаа, и не успеа да одо­лее на два подарока: еден поврзан со неговиот идол Ален Гинзберг, а дру­ги­от со ексклузивното издание, на книгата поезија што ја издадоа Струш­ки­те вечери на поезијата посветена на Гинзберг, добитник на Злат­ни­от венецц за 1986 год. Вториот подарок беше повелбата што ма­ни­фес­та­ци­ја­та му ја додели за неговиот исклучителен придонес во светската по­е­зи­ја. Присуствуваа дури и новинари кои направија ексклузивни фо­тог­ра­фии на Дилан и подароците по концертот во Метрополис арената. 
Ален Гинзберг престојуваше во Скопје по поетските вечери одржани во Стру­га, а овој негов престој е поврзан со повеќе куриозитети. Најпрвин ја раз­гле­ду­ва Старата Чаршија, а потоа ја посетува познатата Галерија 77. Во галеријата Гинзберг доаѓа заедно со големиот руски поет Вознесенски и преведувачката од англиски Анета Георгиевска-Шаин која денес живее во Вашингтон, САД. За таа незаборавна скопска вечер вака се сеќава Адил Мустафа, сопственик на галеријата: Ане­та, тогаш студентка и преведувачка со која добро се познававме, на­ед­наш се појави со Гинзберг и другите гости во галеријата. Гинзберг со Воз­не­сен­ски и уште еден поет седеа на првата маса. Беа присутни и по­ве­ќе­ми­на млади ликовни уметници. Наеднаш, Ален Гинзберг стана од ма­са­та, се исправи, и започна да рецитира. Неговото рецитирање беше емо­тив­но, со многу гестикулации. Тој беше многу непосреден, отворен. Ги во­о­ду­ше­ви сите присутни.“ Овој престој на Гинзберг во Скопје и во галеријата, има чудна животна ко­ин­ци­ден­ци­ја. Имено, тој својата поетска и писателска кариера ја започнал во една американска галерија. Таа се викала Галерија 6. Се собрале шес­тми­на поети кои читале свои стихови. Специјално за тој настап, Гинзберг ја напишал својата прва песна. Скопската Галерија 7 сигурно го потсетила на неговите почетоци. 

Но, оваа негова посета на Скопје поврзана е со уште една необична си­ту­а­ци­ја. Имено, дента, Гинзберг внимателно ги посетил и разгледал сите скоп­ски книжарници. Сакал да открие една тајна која најпрвин никому не ја соопштувал. Подоцна се открило колку тој бил мудар и далекусежно гле­дал на работите. Во книжарниците барал изданија од еден македонски ав­тор.
Кој бил тој автор?
Тој необичен детаљ од посетата на американскиот битник на Скопје, вака е разоткриен и опишан во најновата монографија издадена по повод 50 го­диш­ни­на­та на Струшките вечери на поезијата.
По завршувањето на меѓународниот поетски фестивал во Струга, ла­у­ре­а­тот Гинзберг престојуваше во Скопје и ја посети редакцијата на весникот Но­ва Македонија. Во еден момент од разговорот што се водеше, на кој при­сус­тву­ваа новинарите од Културната рубрика и директорот на куќата, Гин­зберг запраша:
Ди­рек­то­ре, што се случува со поетот Јован Котески. Овластен сум да се ин­те­ре­си­рам од неколку меѓународни организации за човекови права! Нас­та­на молк. Во тој период Котески беше во затвор. Обвинет и осуден за неп­ри­ја­тел­ска дејност. Но, директорот смирено одговори дека поетот е осу­ден во регуларен судски процес. Но, на тој одговор Гинзберг постави но­во прашање: - А, дали неговите книги можат да се купат во кни­жар­ни­ци­те?“ „Да, да- одговори со сигурност во гласот директорот. Тој не е заб­ра­нет поет додаде.
То­гаш американскиот поет возврати: Ут­ро­во доаѓајќи од хотелот во вашата редакција во неколку книжарници по­ба­рав книги од Котески, но немаше. Мно­гу се трошат појасни директорот, не дека се забранети.
Гин­зберг покажал посебна солидарност и хуманост, интересирајќи се за суд­би­на­та на својот поетски собрат.

Jovan Koteski NAUŠNICE (1990) препев на хрватски од Слободан Јовичиќ (2012)


Препев од македонски на хрватски јазик на песната „Обетки“ од Јован Котески од збирката „Живожарица“ (1990). 
Авторските права на препевот се на Слободан Јовичиќ (2012, Загреб). 


Македонскиот оригинал од 1990 година.

Ana by Jovan Koteski - French translation by Liljana Uzunovic (1993)

Ana
Jovan Koteski
in French

Translated by Liljana Uzunovic

(from Jovan Koteski: Poetry, 1993, 144)


Санде Стојчевски е добитник на наградата „Јован Котески“ за 2012 годинаСтруга, 3 мај 2012 година

Македонските писатели Санде Стојчевски и Милован Стефановски се добитници на наградите „Јован Котески“ и „Крсте Чачански“, за необјавена поетска книга и книга раскази за 2012 година, од конкурсот што неодамна го распишаа здружението „Бран“ и списанието „Бранувања“ од Струга.

Наградата „Јован Котески“ писателот Санде Санде Стојчевски ја доби за книгата „Јаз во јазикот“. „Специфичната лексика, користењето дијалектни зборови ја надополнува идејата за креирањето на ова оригинално поетско четиво. Поетскиот дијалог со Блок, Пастернак, Црњански, Нагољева и секако Конески преку Котески, го доближува лирскиот до прозниот дискурс со што се создава една мистификација на поетската збирка, која уште еднаш, преку својот специфичен сензибилитет, го потврдува поетскиот гениј на Санде Стојчески“, стои во образложението за оваа награда.

Минатогодишен добитник на наградата „Јован Котески“ беше писателот Трајче Кацаров, а наградата „Крсте Чачански” ја доби писателот Христо Петрески. (В.М.)

Беседа за Јован Котески и за Крсте Чачански ќе одржи Тоде Илиевски.

Место: Центар за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга.
Време: 6 јули 2012 година во 12,00 часот.

Линкови:

Утрински весник http://bit.ly/MP6B9u
Македонска информативна агенција МИА http://bit.ly/QUPHry
Охрид Прес http://bit.ly/MP71g3

The International Day of writers in prison 15.11.2011 dedicated to Jovan KoteskiMemories, Essays, Reflections on Jovan Koteski & together with his Poetry and his Readers!
Free the Word! 
Writers Speak their Mind! On 15.11.2011 - The International Day of writers in prison! PEN Center, Poetiki - Center for Creative Writing Skopje, Macedonia
15 ноември, 2011 година


Канцеларијата на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН центар има чест да ве покани на свечениот собир на тема

ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ЈОВАН КОТЕСКИ (1932-2001)

организиран по повод  15 ноември - Меѓународниот ден на писателите во затвор
Свечениот собир се одржа на 15 ноември, 2011 година

ПРОГРАМА

Уводна реч на Катица Ќулафкова
Поздравна реч на Ивица Џепароски, секретар на македонскиот ПЕН центар
Веле Смилевски, претседател и секретар на ДПМ
Блаже Миневски, писател
Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература
Санде Стојчевски, писател
Бранко Цветковски, писател
Науме Радически, писател и професор
Венко Андоновски, писател и професор

Колаж од поезијата на Јован Котески: Драгана Левенска и Теоман Максут

Место: Истражувачки центар Рисимкин (катна гаража Зебра, 4 кат)

Белешка:
Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан 1981 година од страна на комитетот за писателите во затвор на Меѓународниот ПЕН центар. Оваа година, 2011, се одбележуваат 50 години од неговото постоење.
По тој повод, ширум светот се организираат бројни активности, под слоганот:
НЕКА СЕ ОСЛОБОДИ ЗБОРОТ!
ПИСАТЕЛИТЕ ГИ КАЖУВААТ СВОИТЕ МИСЛИ!

Линкови:
15.11.2011, 16:51

Трагиката на писател во затвор

Вчера, во Истражувачкиот центар „Рисимкин“ беше одбележен Меѓународниот ден на писатели во затвор, со свечен собир на тема „Животот и делото на Јован Котески“.

„Треба објективно и со чиста свест да се потсетиме на личноста на Јован Котески, кој е исклучително значаен за современата македонска поезија. Котески беше човек со отворена и сензибилна свест во која е втисната трагиката на писател во затвор“, рече Катица Ќулавкова, која го отвори овој настан како потпретседателка на Mеѓународниот ПЕН центар, во чии рамки пред точно 51 година е формиран Комитетот за писатели во затвор. „Слободата е предуслов за мир, мирот е предуслов за демократија, а демократијата е предуслов за слобода“, додава Ќулавкова, потсетувајќи дека Котески е поет кој со децении бил следен и затворан. 

Професорот Иван Џепаровски истакна дека чувствува морална обврска да проговори за писателите во затвор. „Затворот е гранична состојба, каде што човекот е оставен самиот на себе. Светскиот ПЕН-центар се обидува да им испрати зрак светлина на оние на кои им треба“, зборуваше Џепаровски, додавајќи дека треба да се бориме против ваквите состојби и да го кренеме својот глас и протест против неправедното сместување на писателите во затвор.

Лани беше одбележана 50-годишнината од формирањето на Комитетот во рамките на конгресот на Меѓународниот ПЕН-центар во Бразил, како резултат на отпорот и обидот да се замолчат критичките гласови во светот. 

Меѓународниот ден на писателите во затвор беше одбележан со посвета на делото на Котески, бидејќи оваа година се навршуваат точно десет години од неговата смрт. Собирот го организираше канцеларијата на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН и на ПЕН-колекцијата „Разноликост“. На неа, покрај Ќулавкова и Џепаровски, учествуваа и: Венко Андоновски, Веле Смилевски, Блаже Миневски, Санде Стојчевски и други. Инаку, Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан во 1981 година од страна на Комитетот на писатели во затвор, така што вчера се навршија 30 години од неговото постоење. (С.У.)


Свечен собир на тема „Животот и делото на Јован Котески“ по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на писателите во затвор се одржа денеска во просториите на Истражувачкиот центар „Рисимкин“ во Скопје.

Настанот го отвори потпретседателката на меѓунадорниот ПЕН центар, Катица Ќулавкова која истакна дека станува збор за поет кој со децении бел следен и затворен.
- Треба објективно и со чиста свест да се  потсетиме на оваа личност која е исклучително значајна за македонската современа поезија - истакна Ќулавкова додавајќи дека станува збор за човек со отворена и сензибилна свест во која е втисната трагиката на писател во затвор.

Професорот Иван Џепаровски го поздрави овој свечен собир истакнувајќи дека чувствува морална обврска да прогови за писателите во затвор.

- Затворот е гранична состојба каде човекот е оставен самиот на себеси и има потреба од поддршка од надвор. Светскиот ПЕН центар се обидува тој зрак светлина да им го испрати на оние на кои им треба- истакна тој.

Тој додаде дека треба да се бориме против ваквите состојби и да го кренеме својот глас и протест против неправедното сместување на писателите во затвор.

Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан во 1981-та година од страна на комитетот на писатели во затвор на Меѓународниот ПЕН. Денес се одбележуваат 30 години од неговото постоење.

Poetiki, Center for Creative Writing (Facebook)Matvejević: "Posredno mu je Günter Grass pomagao" (Jutarnji list, 10. prosinca 2011)


Jutarnji list, subota, 10. prosinca 2011, str. 70-71

Excerpt from the text, published 10 December 2011 in the Croatian daily Jutarnji list, 10 December, 2011, Zagreb, Croatia

Predrag Matvejević: Günter Grass was indirectly financially supporting Jovan Koteski

by Adriana Piteša
Naslov: Jovanov strah nije bio pjesnicko ludilo… četrdeset su ga godina isljeđivali
Pise: Adriana Piteša

Matvejević: Posredno mu je Grass pomagao  


Predrag Matvejević napominje kako se, naravno, sjeća Jovana Koteskog, jednog od brojnih kojima je pomagao kao predsjednik Hrvatskog PEN-centra 1980-ih:
“Njega su se dohvatili zbog navodnog nacionalizma, koji, sve i da je bio istina, nije bio nešto u čemu je bio usamljen, a pogotovo nije bilo nešto što bi u jednom zdravom društvu zahtijevalo bilo kakvu kaznu, a kamoli zatvorsku. A i tad sam, bas kao i danas, vjerovao da je pravo na slobodu govora neosporno ljudsko pravo, pa nisam svoju pomoć nudio samo ljudima s kojima sam dijelio ista politička uvjerenja. Pozicija Hrvatskog PEN_centra tad je bila povoljna jer smo imali podršku svjetski poznatih pisaca kao sto su Günter Grass I Heinrich Böll. Potonji je, nakon što sam mu u Skopju iznio svoj program, čak odvojio veliku svotu od Nobelove nagrade koje smo koristili za pomoć proganjanim piscima, intelektualcima i njihovim obiteljima, kako onima u zatvoru, tako I onima koji su se suočavali s bojkotom sredine. Poznata je ona priča Alfreda Pala koji je nakon Golog otoka došao u Gradsku kavanu i nitko mu se nije usudio prići. Jedini izuzetak bio je stari revolucionar i pošteni čovjek Jure Kaštelan, koji mu je bez oklijevanja prišao i rekao: “Zdravo, kako si?”To su bile te ljudske geste koje su gotovo mogle poništiti nepravdu koja vam je nanesena, ali njihov izostanak bio je, uvjeren sam, za mnoge i najbolniji dio.” (p. 71)

Кајмакчалан во изведба на Антонио ПавловскиПесната „Кајмакчалан“ во изведба на Антонио Павловски, снимена во студиото Пешевски.Голема благодарност до Антонио Павловски и до студиото Пешевски!

Каменоресци, песна од Јован Котески (чита Антонио Павловски)

Каменоресци, песна од Јован Котески

Uploaded by  on Jun 13, 2011
Благодарност до Пеце и Златко Пешевски за тоа што ми го отстапија студиото и за помошта при снимањето, до писателот, чичко Горјан Петревски кој ми ги откри прекрасниве стихови и вечна слава на поетот Јован Котески кој ни ја подари.

Благодарност до Антонио Павловски!

Poetry Award "Jovan Koteski", 2011

Конкурс за наградата „Јован Котески“ за необјавена поетска збирка 


Struga, Republic of Macedonia, Old Market

Здужението за литература, култура и наука „Бран 2010“  и списанието „Бранувања распишуваат Конкурс  за наградите „Јован Котески“ за необјавена поетска збирка и „Крсте Чачански“ за необјавена збирка кратки раскази.

Крајниот рок за испраќање трудови на распишаниот конкурс за наградите „Јован Котески“ за необјавена поетска збирка и „Крсте Чачански“ за необјавена збирка кратки раскази е 20 април, 2011.
Поетската збирка треба да содржи најмногу 50 песни, а секоја песна да не биде подолга од 30 стихови.
Расказите не треба да бидат подолги од 100 реда (три страници новинарски проред) и да имаат наративна форма.
Ракописите во четири примероци отчукани на Times New Roman или Arial со македонска поддршка, и снимени на цеде треба да се  испратат на адреса: „Бранувања“, ул. „Нико Нестор“ 22, 9300 Струга, со назнака: 
конкурс за наградата „Јован Котески“ односно „Крсте Чачански“ 
или на www.zbirkakoteski@hotmail.com, и 
Две групи на жири, составени од 3 члена ќе ги изберат ракописите за награди, кои ќе бидат објавени и промовирани на денот на доделувањето на наградите во јуни или јули 2011 година.
Редакцијата го задржува правото од наградените и пристигнатите трудови да публикува  одделни раскази и песни во списанието „Бранувања“.
Повеќе информации за конкурсот на следните линкови: 

Struga, Macedonia, Old Market
Jovan Koteski on Diversity, International PEN Collection in front of 15th of November, The Day of the Writers in Prison
In front of the 15th of November, The Day of the writers in prisonlink

The Writers in Prison Committee was set up in 1960 year, as a result of mounting concern about attempts to silence critical voices around the world through the detention of writers. The International PEN Writers in Prison Committee (WiPC) gathers its information from a wide variety of sources and compiles it in its biannual “Case List”.

The WiPC organises events with the aim of raising awareness of the persecution faced by writers overseas who seek to exercise their fundamental right to freedom of expression, and also to raise funds. In that course, the 15th of November was selected as the “Day of the Writers in Prison”.

In front of this day, here, on the Diversity web site, we are publishing poetry by Jovan Koteski, well known Macedonian writer, who was, on the 2nd of September, 1985 year, convicted on five years long prison sentence. He was charged that he was working for the disintegration of the Yugoslavian Federation and in the constitution of the Independent Macedonian State.

You can find more information about this process in the biography of Jovan Koteski, available in Macedonian and in English language. We have also published ten poems by Jovan Koteski, four of these are translated into English.


LINK

Biography of Jovan Koteski

Jovan Koteski (1932 – 2001) was a poet, who belongs to the so called, third generation of Macedonian writers. He was born on the 14th of January 1932 in the village of Prisovjani, near Struga. He was the fourth of five children of Petkana and Vasil Koteski. He has spent his childhood as a shepherd, servitor, keeping someone else’s stock. In 1946 he entered the Ohrid high school and he lived in a dormitory. In 1948, his father, who was working as confectioner in Bratislava, Slovakia, was imprisoned by the Slovakian Informbiro and convicted on 9 years long prison sentence. Jovan has seen his father only two times in his life, once when he was seven years old, and the second time, when he was 26 years old. For that second meeting in 1958 Jovan Koteski has written: In returning, he called one of my aunts, and she had brought him into my rented chicken coop, where I was living as a student. In the early evening, when I returned from faculty, I saw in my room – a guest. And here is one embrace of one absent, arduous life. In 1954 Jovan moved out to Skopje, he has entered the Literature Studies that he never finished. For three decades he worked as a journalist in “Radio Skopje”. In 1958 he published the collections of poetry: “Land and Passion” (“Земја и страст”) and “Smile before the downs” (“Насмевка пред зорите”).

Follow: “Time of evil” ("Злодоба", 1963), “Weight” (“Тежина” 1965), “Ash” ("Пеплосија" , 1966), “Shadows” (“Сенки” , 1972), “Green Gates” (“Зелени порти”, 1975), “Slaughter” (“Поморија”, 1981), “Wakes and Dreams” (“Бденија и сновиденија”, 1982), "Chandelier" (“Полилеј”, 1983), "Fruit" (“Плодови”, 1985), "Title Deed" (“Тапија”, 1985),"Grindstone of the Sun" ("Сончева белегија", 1990), "Mouse with binoculars” (poetry for children), ("Глувчето со двоглед" (поезија за деца), 1991), "Field" ("Ралица", 1992), "The time of evil" ("Злодоба", 1992), "Cradle" ("Лелејка" 1994), "Loneliness" ("Самотија", 1994), "Holiday" (bibliographical published manuscript) ("Празник" (библиофилско издание во ракопис), 1995), "Searcher" (poem) ("Трагач" (поема), 1995), "Grids” (“Решетки”1996), „Dowry“ (“Приќе”, 1997), "Falling" (“Одрон”, 1998), “Ruin” („Разор“, 1999), “Krtechina” (“Кртечина”, 2000).

On the 2nd of September 1985 he was arrested and convicted on 5 years prison sentence. He was charged for illegal working for the disintegration of the Yugoslavian Federation and for constellation of new independent Macedonian State that actually happened seven years later. He belongs to the last group of political prisoners, intellectuals in the former Yugoslavian Federation. Jovan Koteski goes on trial in a close process, without public access. One of the prosecutors requires a prison term of 20 years. The greatest impulse for his release from prison among the Macedonian Writers (action, that, however, never happened) in 1986 was actuated by the American writer, Allen Ginsberg, who was that year, winner of the Golden Wreath, Stuga Poetry Evenings award. After the intervention of the Yugoslavian PEN Centre (Zagreb), in july 1987, after two years prison sentence Koteski was released. For his liberation the most meritorious is the francophone writer Predrag Matveeviċ, who was in that time vice president of the World PEN Centre and president of the Croatian PEN Club. He organized petition with worldwide well known writers, declaring liberation of Jovan Koteski from prison. With letters to the District Court in Skopje and to the Federal Court of Yugoslavia in Belgrade, Matveeviċ managed to secure revision of the judgment against Koteski and fast release from prison in july 1987. Koteski started to work as a librarian in the library “Другарче” (“Friend”), where he stayed to work until his retirement. He traveled in Croatia where he met Predrag Matveeviċ. In 1995 he won the award on the Anonymous Concourse for poem. In 2000 year, there were published three books of Selection of his poetry in Macedonian language.

In November, 2000 year, seven months before his death, Jovan Koteski managed to see selective parts from his secret police file, administered by the secret services of Tito’s Yugoslavia, under the code name “Intimist”. On more than 300 pages there was registered that he was object of investigation for around 42 years from his whole 69 years long life. Jovan Koteski was taken for custody for the first time in 1948, when he was 16 years old, probably because of that, that this same year, his father, Vasil Koteski, was imprisoned by the Slovakian secret services and convicted on 9 year long prison sentence, because they had found a picture of Tito in his apartment in Bratislava, the same Marshall in whose name, for bigger irony, later, there was a successive trial on Jovan Koteski. The Yugoslavian secret services have collaborated with the secret services of the other Communist Countries from the East block and Jovan Koteski became suspect for the Services because his father was imprisoned in emigration. He was taken for custody for the second time in 1952 during one youth action in Mavrovo, in 1954 he was arrested and convicted on 3 years prison sentence for a verbal delict over Josip Broz Tito, but he was released couple days later, and so on. The police file under the code name “Intimist” where Jovan Koteski was administered in the secret service of Yugoslavia, UDBA, was opened in 1961 year. The last document in the file of Jovan Koteski was dated in 1988 year, but the most investigators think that the observation lasted until 1990, that means that it lasted for full 42 years.

Jovan Koteski spent the last decade of his life relatively isolated in his home in Skopje, suffering from paranoia. He died on the 12th of July in Skopje, in the circle of his closest family.

За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!